Energikartlegging yrkesbygg

Energikartlegging yrkesbygg


Yrkesbygg kan få støtte til kartlegging som gir konkrete anbefalinger om smarte klimatiltak, og en en faktabasert oversikt over bygningers nåværende energitilstand og forbedringspotensial.

Støtten utgjør for tiden inntil 50 % av kostnadene, og maksimalt 400 000 kroner. Det er konkurranse om støttemidlene.

Når dere senere vil investere i energitiltak vil kartleggingsrapporten fungere som et beslutningsunderlag, som beskriver anbefalte tiltak i prioritert rekkefølge, kostnadsestimat, lønnsomhet og anbefalte finansieringsmodeller
Støtte til forbedring av energitilstand i yrkesbygg


Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 % av kostnadene til gjennomføring av tiltak i energikartleggingen, og maksimalt 10 millioner kroner. Det er konkurranse om støttemidlene.


Vi kan bistå med underlaget for Enovasøknaden.